Kerkdiensten

te Zwolle

Zondag 4 december 2022
10.00 - Ds. P. Heres
16.30 - Br. R.B. Sikkens - H.C. Zondag 31
1e collecte: Steunfonds Hulpbehoevende Studenten
2e collecte: Bouwfonds
Meer kerkdiensten


Locatie


Collegezaal Hogeschool VIAA
Assendorperdijk 11
8012 EG Zwolle

Bekijk kaart

Geschiedenis van De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Zwolle e.o.

Het was als droomden wij!
Wij lachten weer, wij waren vrij!
De HEER heeft ons iets groots gedaan,
Hij liet Zijn volk in vrijheid gaan,
Het kende toen geen droefheid meer,
God schonk aan ons de vreugde weer.


Zo werd er gezongen uit Psalm 126, de eerste kerkdienst, gehouden in de Waalse kerk in de oude binnenstad van Zwolle. Vanaf deze tijd (oktober 2003) volgt hieronder een korte geschiedschrijving van de stichting van de streekgemeente Zwolle e.o. Daarbij zal niet volstaan worden met het opsommen van feiten. Er zal ook vooral getracht worden de lezer iets laten proeven van het gevoel van bevrijding, rust en geborgenheid, dat de recente Vrijmaking gaf. Maar dat niet alleen, ook werd er gezongen: HEER, breng terug wie achterbleven!

Aanloop
De Generale Synode Zuidhorn-2002 was aan het eind van 2002 nagenoeg klaargekomen met haar agenda. Al haar besluiten werden meteen op Internet gepubliceerd. De synode besloot dat zij dan ook meteen rechtskracht hadden. Alle kerkenraden waren er dus mee op de hoogte.

In februari 2003 hebben verontruste broeders en zusters de kerkenraden en de kerkleden opgeroepen om tot reformatie te komen. Die oproep tot reformatie is in het Nederlands Dagblad als advertentie gepubliceerd en op brede schaal verspreid. Daarin werd met veel argumenten de deformatie van de kerken aangewezen, welke door de synodebesluiten over heel de linie was bevestigd. De kerkenraden werden opgeroepen de deformatie te keren en tot reformatie te komen onder meer door de verkeerde synodebesluiten te verwerpen. Aan de kerkenraden was gevraagd samen een begin met die reformatie te maken. Uiteindelijk werd duidelijk dat er ook niet één kerkenraad was die de oproep tot reformatie serieus nam en wenste op te volgen.

De vrijmakingsvergadering
Inmiddels was het op enkele plaatsen al tot vrijmaking gekomen. De eerste vond plaats in Venlo op 18 april 2003, het betrof 1 gezin. Daarop volgde in september vrijmakingen in Berkel en Rodenrijs en in Veenendaal met de vorming van een gemeente in oprichting. Deze gemeenten drongen aan op het houden van een landelijke vrijmakingsvergadering. Deze werd gehouden op 20 september 2003 in de Zuiderkerk te Zwolle. Deze vergadering werd heel druk bezocht. Er werd door dr. P. van Gurp een referaat gehouden getiteld: Om kerk te blijven. Vervolgens werd de Akte van Vrijmaking voorgelezen.

Zuiderkerk
FOTO ZUIDERKERK (Landelijke Vrijmakingsvergadering)

Voor veel mensen betekende deze vergadering een keerpunt in de ontwikkelingen. De ban was verbroken. Veel kerkleden waren door de ontwikkelingen binnen hun plaatselijke kerk helemaal vastgelopen en hadden geen uitzicht meer. Maar nu was landelijk een begin gemaakt met de reformatie van de kerk en kwam er voor hen weer de mogelijkheid om zich vrij te maken en zich te voegen bij een getrouwe gereformeerde kerk.

Op weg naar een streekgemeente
Intussen was een begin gemaakt met het leggen van contacten tussen de verontrusten in de regio Zwolle. Op een regionale vergadering hield dr. P. van Gurp een toespraak. Hij gaf daarin allereerst een tekening van de situatie. Wanneer de reacties op de Oproep bekeken werden kon gesteld worden dat er tot nu toe geen enkele kerkenraad er mee instemde. Wel waren er geluiden en gedragingen te vernemen als die van Eli, die wel klaagde over de zonden van zijn zoons, maar niets deed. In de pers was de oproep radicaal afgewezen.

Wat te doen? De vrijmaking kwam nu in zicht. Dit betekende in de eerste plaats volharding in het gebed. Dat was nodig om trouw te zijn en om de moeilijke besluiten, die genomen moesten worden, niet uit de weg te gaan. Er staat geschreven, er is geschied. Wat er de afgelopen jaren was gebeurd kon niet uitgewist worden. Er is niet zomaar een nieuw begin of andere ontwikkeling te verwachten. De ontwikkelingen gaan door. Er lijkt wel een geest van verblinding te heersen. Daarom komt de oproep ook tot elk kerklid: gaat uit van haar (Openb. 18). Daarbij moet bedacht worden dat het om de gereformeerde kerken in ons land gaat (meervoud) en dat betekent dat men niet alleen af mag gaan wat in de eigen gemeente de situatie is. Men is mee verantwoordelijk voor wat er in het kerkverband gebeurd is. De keuze voor vrijmaking is nu onvermijdelijk geworden. Het gaat hier uiteindelijk om de eer van de Here.

Tot vrijmaking besloten
Op 9 oktober 2003 werd een besloten vergadering gehouden die tot de vrijmaking in de regio Zwolle leidde. Besloten wordt om over te gaan tot stichting van een gereformeerde streekgemeente en meteen al op de aanstaande zondag kerkdienst te houden.

Alle omstreden besluiten van de synode van Zuidhorn (2002) zullen niet voor vast en bondig worden gehouden; dat houdt o.a. in: geen liedboekliederen, geen nieuwe liturgische formulieren, geen zegenende ouderling of gemeentelid, ook geen vrouwenkiesrecht.

Dat was dus het eerste begin. Maar degenen die op die vergadering uitspraken dat zij òf zich al vrijgemaakt hadden òf zeiden dat zij zich gingen vrijmaken - dat waren er niet meer dan dertien - waren er vast van overtuigd dat zij de weg van de HEERE gingen. Daarom vertrouwden zij er op dat de HEERE dan ook verder zorgen zou.

De eerste kerkdienst
Vol verwachting werd uitgekeken naar de eerste kerkdienst op zondag 12 oktober. Maar tegelijk ook met enige spanning. Zou men straks in een kerkgebouw dat 125 zitplaatsen heeft met 25 mensen samenkomen? Wat een zegen gaf de HERE! In de morgendienst waren 48 kerkgangers aanwezig, in de middagdienst dienst 50. Er werd gepreekt over Hebreeën 11:10, 's middags over Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Op de tweede zondag waren er al 60 kerkgangers. En dat getal groeide steeds, vooral toen uit plaatsen verder weg verontruste broeders en zusters de weg gevonden hadden naar gereformeerde kerkdiensten.

De eerste tijd
Die eerste tijd heeft dr. P.van Gurp elke zondag tweemaal gepreekt, zodat er niet hoefde te worden preekgelezen. Elke zondag konden er de namen worden afgelezen van broeders en zusters die zich hadden vrijgemaakt en zich bij de gemeente voegden.

Waalse Kerk Preekstoel Waalse Kerk
FOTO WAALSE KERK (waar in de eerste periode de erediensten werden gehouden)

Intussen kwam het gemeenteleven op gang. Gemeenteleden kwamen uit allerlei plaatsen en kenden elkaar nauwelijks. Maar van lieverlee kwam er toch een echte gemeenschap der heiligen tot stand. Na de morgendienst kon men met elkaar koffiedrinken en dat gaf ons ruim gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen. Dat werd verder bevorderd door de uitgave van een kerkblad en door de oprichting van verenigingen.

Ambtsdragers
Op de eerste gemeentevergadering werd gesproken over de instelling van de ambten. Wat moest er gebeuren en in welke volgorde? Volgens de K.O. moest de classis advies geven bij de instituering van een nieuwe gemeente. Omdat er geen classis was, werd naar de geest van de K.O. gehandeld door aan de naburige kerk, dus Berkel en Rodenrijs, advies te vragen.

De verkiezing van ambtsdragers vond plaats op 4 februari 2004. Ze werden op 15 februari in hun ambt bevestigd. Dat betekende dat de voorlopige gemeente een echte kerk was geworden. Voortaan zou men het opzicht en de tucht van een kerkeraad als gemeente mogen ervaren en ook konden voortaan de sacramenten bediend worden. Dat werd door de gemeente ervaren als een groot genadegeschenk van de HEERE.

Wijkgemeente Ermelo
Intussen was de kleine gemeente te Ermelo als een wijkgemeente van Zwolle opgenomen. Dat betekende dat de broeders en zusters van deze gemeente voortaan leden van de kerk te Zwolle zouden zijn. Zij verkozen twee ambtsdragers namelijk een ouderling en een diaken. Deze werden in hun ambt bevestigd in een kerkdienst te Zwolle op 19 december 2004.

Bediening van de sacramenten
6 juni 2004 werd voor de eerste keer het Heilig Avondmaal gevierd. Degenen die dat eerste Heilig Avondmaal hebben meegevierd zullen nooit vergeten wat een blijdschap en diepe dankbaarheid er heerste in hun harten toen men weer ongestoord in alle rust en in een echte gemeenschap der heiligen het sacrament mochten vieren van het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus! Ook kon regelmatig de Heilige Doop worden bediend. Ook dat waren feestelijke gebeurtenissen, waar de hele gemeente dankbaar voor was.

Verdere gebeurtenissen
Op de eerste pinksterdag, 30 mei 2004, deden vier jonge mensen openbare belijdenis van hun geloof. Ook In de jaren 2005 en 2006 deden jonge mensen belijdenis in de gemeente. Sommigen waren nog geen lid van de gereformeerde kerk maar mochten op deze feestelijke wijze zich onder opzicht en tucht van de kerkenraad stellen. Telkens zondagen vol dankbaarheid.

Daarnaast valt er nog veel te noemen: het heengaan van broeders en zusters, jonge mensen vroegen bevestiging van hun huwelijk aan omdat zij graag hun huwelijk in de naam van de HEERE wilden beginnen.

Veel gaf de HEERE om dankbaar voor te zijn. Ook schonk Hij de gemeente op haar gebed een eigen predikant, ds. S. de Marie. 

 

Kerkverband
Sinds de vrijmaking van 2003-2004 ontstonden op meerdere plaatsen in het land kerken, die zich hebben verenigd in het kerkverband van De Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 2005 haar eerste Generale Synode had in Mariënberg.
Aanvankelijk mocht er goede groei zijn niet alleen in Zwolle maar ook in de zustergemeenten. Dat was reden tot grote dankbaarheid aan de HEERE die zo Zijn kerk heeft voortgezet.

Toch ontstonden er ook ernstige beproevingen binnen het kerkverband die ook aan de kerk van Zwolle niet zijn voorbijgegaan. Al in 2005 ontwikkelde zich een beweging van independentisme, die leidde tot het losmaken van de gemeente te Zwijndrecht van het prille kerkverband in 2006. Kort daarop ontstonden ook elders scheuringen door leden die sympatiseerden met het independentisme van Zwijndrecht.

Scheuring en behoud
In december 2009 maakte zich in Zwolle een grote groep leden los toen 5 voorlopig geschorste ambtsdragers de gemeente wegriepen van de kerkenraad. Daarbij werd niet gehandeld overeenkomstig art. 31 KO. De broeders die zich hadden onttrokken hebben hiervan later rekenschap gegeven door het uitgeven van een brochure.

In de jaren daarna is er rust in de kerk gekomen. In 2013 heeft de gemeente van ds. E. Heres uit Dalfsen zich bij ons kerkverband gevoegd. Daardoor hebben de gemeenteleden die in Dalfsen woonden zich aangesloten bij de gemeente van ds. Heres. Door overlijden en vertrek met attestatie naar andere gemeenten is het aantal leden in onze gemeente gedaald tot onder de 150. Naast de gemeente te Zwolle e.o. maakte ook de wijkgemeente Ermelo deel uit van onze gemeente. Door terugloop van het aantal leden zijn een groot deel van de resterende leden per 2 mei 2016 overgegaan naar de gemeente te Amersfoort. Op dit moment telt de gemeente circa 200 leden. 

Door alle beproevingen heen, heeft de HEERE toch Zijn kerk behouden en bewaard. De HEERE heeft ons vertrouwen niet beschaamd: Hij heeft grote dingen gedaan, en ons Zijn Woord en het geloof doen behouden.

Soli Deo gloria, de HEERE alleen zij de eer.

Zwolle, voorjaar 2014


naar boven naar boven