Kerkdiensten

te Zwolle

Zondag 4 december 2022
10.00 - Ds. P. Heres
16.30 - Br. R.B. Sikkens - H.C. Zondag 31
1e collecte: Steunfonds Hulpbehoevende Studenten
2e collecte: Bouwfonds
Meer kerkdiensten


Locatie


Collegezaal Hogeschool VIAA
Assendorperdijk 11
8012 EG Zwolle

Bekijk kaart

Grondslag van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)

Wij geloven en belijden één katholieke of algemene christelijke kerk. Deze kerk van Koning Christus is, er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe.

De kerk van Christus is gefundeerd op Gods Woord zoals in de bijbel weergegeven. Wij belijden dat dit Woord van God niet is voortgekomen uit de wil van een mens, maar dat mensen, door de Heilige Geest gedreven, van Godswege gesproken hebben (2 Petrus 1:21). Daarom mogen wij er zeker van zijn dat Gods Woord in alle opzichten waar is.

De kerk van Christus heeft dit Woord eerbiedig nagesproken in de drie oecumenische belijdenisgeschriften:

en de drie Gereformeerde belijdenisgeschriften (Formulieren van eenheid): 

Deze belijdenisgeschriften worden door ons onverkort en als bindend aanvaard. Ook op onze kerkelijke vergaderingen zijn deze belijdenissen altijd nagesproken. Daarom verklaren wij de uitspraken zoals gedaan op de generale synodevergaderingen voor vast en bondig. De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland was voor het laatst bijeen in 2005/2006 te Mariënberg.

God is geen God van wanorde maar van vrede (1 Korintiërs 14:33). Daarom behoort in de gemeente van Christus alles in goede orde te gebeuren. En daarom is het goed samen afspraken te hebben welke de orde en vrede in de gemeente dienen. Deze afspraken zijn verwoord in de Kerkorde van De Gereformeerde Kerken in Nederland, zoals herzien en vastgesteld door de Generale Synode van Groningen (1978). Op deze Kerkorde zijn op de generale synode van Mariënberg 2005/2006 tijdelijke aanpassingen gemaakt m.b.t. de kleine omvang van het huidige kerkverband.

Het is belangrijk een zeer betrouwbare Bijbelvertaling te hebben. Hiervoor gebruiken wij in onze erediensten en kerkelijke vergaderingen de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (1951). Ook de Statenvertaling (1618/1619) is aanvaard voor gebruik in de kerken.

Verder gebruiken wij in onze erediensten het Gereformeerd Kerkboek zoals vastgesteld op de generale synode van Heemse (1984/1985). In dit kerkboek zijn opgenomen de 150 berijmde Psalmen, 41 gezangen, de belijdenisgeschriften, orden van dienst, liturgische formulieren voor o.a. bediening van de heilige doop, het heilig avondmaal, uitsluiting uit en wederopneming in de gemeente, bevestiging van ambtsdragers, en huwelijksbevestiging, enkele christelijke gebeden, Kort begrip (samenvatting van de Heidelbergse Catechismus) en de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.


naar boven naar boven