Kerkdiensten

te Zwolle

Zondag 7 juni 2020
10.00 - ds. H.G. Gunnink
16.30 - Br. H.J. Heres - H.C. Zondag 21a
Enige collecte: Instandhouding Eredienst
Meer kerkdiensten


Locatie

Kerkgebouw
"De Hoeksteen"
Scheldelaan 141
8032 PB Zwolle
Bekijk kaart


De Gereformeerde Kerk (hersteld)
te Zwolle e.o.

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Zwolle e.o.
Telefoonnummer: 038-7850112 (niet altijd bereikbaar, wel voicemail)
RSIN/Fiscaal nummer: 8180 45 978
Website: www.gereformeerde-kerk-zwolle.nl
E-mail: scriba@gereformeerde-kerk-zwolle.nl
Adres kerkgebouw: Scheldelaan 141
  8032 PB Zwolle
Postadres: Verlengde Kerkweg 19
  8091 EW Wezep

 

De Gereformeerde Kerk te Zwolle is een geloofsgemeenschap die behoort tot De Gereformeerde Kerken in Nederland. De Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

De kerkorde van De Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

 

De Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een ANBI-verklaring gekregen onder RSIN nr. 8180 45 978.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de brede kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

De penningmeester en de boekhouder zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

C. Grondslag

Als grondslag hebben De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. Gods Woord, zoals de Bijbel dat weergeeft. Daarnaast worden de volgende belijdenisgeschriften door ons onverkort en bindend aanvaard:

a. de oecumenische belijdenisgeschriften: De Apostolische Geloofsbelijdenis / De Geloofsbelijdenis van Nicea / De Geloofsbelijdenis van Athanasius;

b. de gereformeerde belijdenisgeschriften: De Nederlandse Geloofsbelijdenis / De Heidelbergse Catechismus / De Dordtse Leerregels.

 

We houden ons aan de Dordtse Kerkorde, zoals die is vastgesteld door de Generale Synode van Groningen-Zuid-1978, met de aanpassingen die gedaan zijn op de Generale Synode te Mariënberg 2005.

De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. heeft zich na haar vrijmaking in 2003 aangesloten bij het verband van De Gereformeerde Kerken in Nederland, zoals voor het eerst in generaal-synodaal verband bijeen op de Generale Synode te Mariënberg 2005.

 

 

D. Beleidsplan

DGK Zwolle verkondigt het Evangelie zoals opgeschreven staat in Gods Woord en wordt na-gesproken in de bovengenoemde belijdenisgeschriften, die u vindt op dit internetadres. Zij verkondigt dit aan allen die de erediensten bijwonen. DGK Zwolle ontvangt haar inkomsten vanuit legaten, giften en collectes. Zij beheert het vermogen. Dit beheer wordt uitgevoerd door een penningmeester en een boekhouder.

De besteding van het vermogen gaat naar het huren van een kerkgebouw en het in stand houden van de erediensten; het onderhouden van een predikant en de daarbij horende oudedagvoorziening; vergoedingen; bijdragen aan het kerkverband en bank en verzekeringskosten.

 

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant in loondienst is volgens richtlijn van de CGMV.

Leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

 

 

In het afgelopen jaar heeft DGK Zwolle de volgende activiteiten uitgeoefend:

•   Kerkdiensten belegd

•   Vergaderingen belegd voor de kerkenraad en de diakonie

•   Gemeentevergaderingen belegd

•   Catechisaties gegeven

•   Bijeenkomsten voor 55+ leden

•   Evangelisatieactiviteiten

•   Bijbelstudie

 

 

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten en de andere leden verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Voor de voortgang van het kerkelijk leven zijn de financiële reserves bestemd voor een, op een nader te bepalen tijdstip, kopen of bouwen van een eigen kerkgebouw en voor onvoorziene uitgaven.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de

voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

DGK Zwolle e.o. zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms wordt er een bedrag aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming.

De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor de voortgang van het kerkelijk werk.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het traktement van de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkdiensten (zoals huur kerkgebouw) en aan de kosten van de eigen organisatie (kilometer en andere vergoedingen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.


naar boven naar boven